Kakovosti v izobraževanju

PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI

Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti.
Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas usmerjajo pri našem delu.  Z Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti se izvaja:

 • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, izobraževalnih dejavnostih, ki se financirajo iz javnih sredstev,
 • v drugih neformalnih izobraževalnih dejavnostih,
 • v svetovanju v izobraževanju odraslih po modelu ISIO,
 • v projektih.

Presojanje kakovosti je pridobivanje in ovrednotenje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o procesih, rezultatih in učinkih izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti.
Razvijanje kakovosti je načrtovanje in vpeljevanje ukrepov za ohranjanje in razvijanje kakovosti.
Presojanje in razvijanje kakovosti  se izvajata s sprotnim spremljanjem, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.
Sprotno spremljanje kakovosti poteka tako, da spremljamo različne vidike delovanja naše organizacije z namenom hitrega odzivanja pri vpeljevanju izboljšav.

Notranje, sprotno spremljanje – evalvacija, samoevalvacija kakovosti ter zunanja evalvacija kakovosti

 1.  Notranje redno spremljanje področij in aktivnosti izobraževanja opravlja osebje v organizacij: organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezno področje, komisija za kakovost, skupina za kakovost ter partnerji. V spremljanje kakovosti vključujemo vse deležnike naše dejavnosti: udeleženci/svetovanci, učitelji, zaposleni, partnerji.    
Sprotno spremljanje kakovosti obsega: spremljanje po  kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih ter po nacionalnih kazalnikih kakovosti za poklicno in strokovno izobraževanje. Z  letnim  načrtom za razvoj kakovosti vsako leto na novo opredelimo področja, ki jih bomo dodatno spremljali in evalvirali. Za dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih pripravimo letni delovni načrt, v katerem je opredeljeno tudi delo na področju kakovosti.
Komisija za kakovost je imenovana za tekoče šolsko leto. Redno se sestaja, ob zaključku šolskega leta pripravi Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, Letno poročilo komisije za kakovost ter Letno poročilo CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti. Enkrat letno poroča o svojem delu na andragoškem zboru in svetu zavoda, poročilo komisije za kakovost je del Letnega poročila o delu CDI Univerzum. Načrt za razvoj kakovosti je del Letnega delovnega načrta. Najmanj enkrat letno izvedemo pogovor z zaposlenimi o doseženi kakovosti dela ter možnih izboljšavah.
Skupina za kakovost:  sodeluje  pri pripravi, spremljanju in razvijanju kakovosti na CDI Univerzum.
V letu 2017 se je CDI Univerzum priključil omrežju svetovalcev za kakovost  ter ima usposobljeno svetovalko za kakovost. Svetovalka za kakovost svetuje zaposlenim glede njihovega aktivnega sodelovanja, jih spodbuja in opozarja na kakovost v izobraževalni organizaciji ter tesno sodeluje s komisijo za kakovost in vodstvom.
Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost deluje pod okriljem ACS in povezuje strokovno usposobljene svetovalce za kakovost iz različnih izobraževalnih organizacij z namenom izmenjave primerov dobrih praks in razvoja novih pristopov za bolj kakovostno izobraževanje odraslih. Več informacij

Sprotno, redno spremljamo izobraževalne dejavnosti  po področjih in kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih. Redno spremljamo nekatere prečne, vstopne, procesne in izstopne dejavnike. Več o izbranih področjih in kazalniki rednega spremljanja je opisano pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Letno poročilo komisije za kakovost po navedenih področjih in kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Izobraževanje na formalnem področju (poklicno in strokovno izobraževanje) spremljamo tudi po nacionalnih kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ob zaključku šolskega leta pripravimo Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja po navedenih kazalnikih. Obravnavano in sprejeto je na andragoškem zboru ter na Svetu zavoda CDI Univerzum. Poročilo objavimo na spletni strani.

Vpis in zaključek izobraževanja

V program osnovne šole za odrasle je bilo vpisanih 40 udeležencev. Izdanih je bilo 5 spričeval. Osnovno šolo so zaključili 4 udeleženci. Povečati vpis na področju osnovne šole za 2,5 % glede na načrtovano vrednost: 50 udeležencev, realizacija: 87 %, 13% manj vpisanih, glede na preteklo obdobje (45udeležencev) se je vpis v osnovno šolo nekoliko zmanjšal (za 13%); izdanih v primerjavi s preteklim obdobje bistveno manj spričeval.  Osnovno šolo je zaključilo v primerjavi s preteklim letom bistveno manj udeležencev kot v lanskem letu.

V programe srednje poklicnega izobraževanja (SPI) je bilo vpisanih 95 udeležencev. Izdanih je bilo 16 spričeval, kar je za skoraj polovico manj kot v lanskem obdobju. Zaključni izpit je opravilo 8 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v lanskem obdobju. Uspešnost na zaključnem izpitu je bila 100 %.

V programe poklicno tehniškega  izobraževanja (PTI) je bilo vpisanih 43 udeležencev, kar je nekoliko več kot v preteklem obdobju. Izdanih je bilo 4  spričeval. Poklicno maturo  so opravili 4  udeleženci. Uspešnost na poklicni maturi je bila 35%.

V programe srednje strokovnega izobraževanja (SSI) je bilo vpisanih 96 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v lanskem obdobju. Izdanih je bilo 34 spričeval, kar je tretjino manj kot v preteklem obdobju. Poklicno maturo  je opravilo 13  udeležencev, kar je nekoliko manj v primerjavi s preteklim obdobjem. Uspešnost na poklicni maturi je bila 50%, uspešnost je nižja v primerjavi s preteklim obdobjem.

V programe poklicnih tečajev (PT) je bilo vpisanih 20 udeležencev, kar je manj kot v preteklem obdobju. Izdanih je bilo 6 spričeval. Poklicno maturo  je opravilo 8 udeležencev. Uspešnost na poklicni maturi je bila 50%.

Skupaj je bilo vpisanih v izobraževalne programe za pridobitev srednješolske izobrazbe vpisanih 315 udeležencev. Povečati vpis v srednješolske programe za 2,5 % glede na načrtovano vrednost: 370 udeležencev, realizacija: 15 % manjši vpis, glede na preteklo obdobje je nižji (11%).

Uspešnost udeležencev srednjega poklicnega izobraževanja na zaključnem izpitu je bila 100%, uspešnost udeležencev srednjega poklicno tehniškega izobraževanja, strokovnega izobraževanja in poklicnega tečaja na poklicni maturi je bila 45%, kar je nekoliko nižje kot v preteklem obdobju. Skupaj je bilo uspešnih 24 udeležencev. Število udeležencev, ki so zaključili srednješolski program, se je nekoliko znižalo, v primerjavi s preteklim letom je bilo na področju srednješolskih programov izdanih manj spričeval (29%).

V program gimnazije za odrasle  je bilo vpisanih 61 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v preteklem obdobju. Izdanih je bilo 20 spričeval, kar je bistveno več kot v preteklem obdobju.  Splošno maturo  je opravilo 8 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v preteklem obdobju. Uspešnost udeležencev na splošni maturi je bila  40%. Skupaj je opravilo splošno maturo 24 udeležencev. Glede na število prijavljenih je bilo 24% uspešnih. Splošna uspešnost udeležencev na zunanjem preverjanju znanja: uspešnost udeležencev na zaključnem izpitu je bila 100 %, na poklicni maturi 55 % (kar je za 10% nižje kot v preteklem obdobju), na splošni maturi 40% (gimnazijski maturanti), vsi skupaj: 24%, kar je nekoliko nižje v primerjavi s preteklim obdobjem (28%).

Skupno je tako zaključilo izobraževanje 44 udeležencev, kar je manj kot v preteklem obdobju (62).  Skupaj z udeleženci, ki so opravili splošno maturo kot 21. letniki: 60 udeležencev.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev formalnih programov

Povprečna ocena organizacije programov: 4,66(v lanskem letu 4,78).

Povprečna ocena opremljenosti prostorov: 4,62(v lanskem letu 4,66).

Povprečna ocena gradiv: 4,38 (v preteklem letu 4,84).

Povprečna ocena spletne učilnice pri skupinah, ki so jo uporabljale, znaša 4,35 ( v preteklem letu 4,84).

V zvezi z delom izobraževalcev pa so udeleženci v skupnem seštevku ocenili s 4,55 (v preteklem letu 4,73).

V skupnem je povprečna ocena zadovoljstva udeležencev z izvedbo izobraževanja: 4,46, v preteklem letu je ocena zadovoljstva znašala 4,73.     

Spletno anketiranje udeležencev

Samoevalvacijska vprašanja: vsebina anketnega vprašalnika se je nanašala na temo raznovrstnosti učnih gradiv. Udeleženci so ocenili:

 • zadovoljstvo s spletnimi učilnicami s povprečno vrednostjo 4 (na lestvici od 1-5), Menijo, da ima spletna učilnica dovolj informacij za učenje in pripravo na izpit,
 • zadovoljstvo z učnim gradivom s povprečno oceno 4,07, v spletni učilnici so posnetki predavanja ter vnaprej posneta predavanja; sprotne naloge, ki jih uporabljajo pri učenju, so razumljive, pri učenju pa uporabljajo tudi druge pisne učne vire kot so navodila, ppt predstavitve, skripte. Le-ti so prav tako na voljo v spletnih učilnicah, učni viri so večinoma dostopni v elektronski obliki.
 • zadovoljstvo glede nudenja pomoči in podpore, povprečna ocena zadovoljstva je 3,71. Največ pomoči so prejeli v obliki svetovanja o tem, kako se pripraviti na izpit, preko konzultacije v živo/na daljavo/po e-pošti/po telefonu, z obveščanjem o tekočih ter prihajajočih aktivnostih v zvezi z izobraževanjem, učenjem ali opravljanjem izpitov, v obliki navodil za izvedbo predavanj ter izpitov na daljavo, z nudenjem tehnične podpore pri izvedbah na daljavo, v obliki učne pomoč/svetovanje za samostojno učenje na CDI Univerzum ter v obliki svetovanja za izdelavo osebnega izobraževalnega načrta; v manjši meri pa glede usmerjanja v učno in svetovalno pomoč izven ustanove.

Več o rezultatih v poglavju Zadovoljstvo udeležencev. Na andragoškem zboru v juliju 2022 smo izvedli fokusne skupine strokovnih aktivov.

Anketiranje učiteljev o uporabi raznovrstnih učnih virov je pokazalo, da poznajo in uporabljajo nekatere funkcije v spletnem okolju Moodlu, v manjši meri uporabljajo kvize ter forume novic za komunikacijo z udeleženci, v manjši meri uporabljajo vnaprej posneta predavanja in nimajo znanj kako opremiti posnetek z zvočnimi in grafičnimi elementi. Ocenjujejo, da bi lahko posneli video vodič za navodila za uporabo spletnih učilnici, za samostojno učenje, za opravljanje izpitnih obveznosti, posameznih delov snovi ter predstavitve. Zato bomo v jeseni organizirali v sodelovanju z Arnesom usposabljanje na temo: video in montaža videa ter Kvizi v spletnih učilnicah.

Izvedba fokusne skupine učiteljev formalnega in neformalnega področja na andragoškem zboru v juliju 2021:pozornost namenili interaktivnosti poučevanja izobraževanja na daljavo. Učitelje smo prosili za povratne informacije z oceno zadovoljstva glede:

 1. ocena sodelovanja z organizatorji,
 2. ocena sodelovanja z udeleženci,
 3. predlogi za izboljšanje interaktivnosti poučevanja na daljavo oz. preko videokonference.

Izvedba fokusne skupine za zaposlene v okviru Dneva za kakovost (26.5. 2022): zaposleni na CDI Univerzum smo na srečanju v okviru Dneva za kakovost 2022 smo pozornost namenili interaktivnosti poučevanja izobraževanja na daljavo.

Na neformalnem področju: usposabljanje za pridobitev certifikatov NPK  bile so izvedene 4 skupine s skupno 63 udeleženci, 1 skupina javnoveljavnih programov s 15 udeleženci ter _43_ skupin s _555_ udeleženci, skupaj na neformalnem področju:  28 skupin z 326 udeleženci, izvedeni so bili izpiti slovenščine kot drugega in tujega jezika s 359 udeleženci ter certificiranje za Varuhinje predšolskih otrok s 4 podeljenimi certifikati,  izdanih je bilo skupaj _ 300 potrdil o izobraževanju ter 14 certifikatov,  15 javnoveljavnih potrdil, 247 javnoveljavnih potrdil iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Izvajali smo tudi učno pomoč, število udeležencev: 15 udeležencev  ter dejavnost Središča za samostojno učenje – v letu 2021 spada ta dejavnost pod javno službo.

Skupna splošna ocena zadovoljstva udeležencev neformalnih izobraževalnih programov 

Povprečna ocena organizacije programov znaša 4,77 (v lanskem letu 4,84). Povprečna ocena opremljenosti prostorov znaša 4,78 (v lanskem letu 4,72). Povprečna ocena gradiva znaša 4,61 (v lanskem letu  4,81). Povprečna ocena spletne učilnice pri skupinah, ki so jo uporabljale, znaša 4,66 (v lanskem letu 4,86). V zvezi z delom izobraževalcev pa so udeleženci v skupnem seštevku ocenili s 4,75 (v lanskem letu 4,81).  

Skupna povprečna ocena zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem je 4,69 (v lanskem letu 4,79).

Redno spremljanje kakovosti obsega tudi dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih. Na letni ravni pripravimo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odrasli. Več o področjih, kazalnikih in merilih je opisano  pod Standardi kakovosti CDI Univerzum. Poročilo je obravnavano in sprejeto je na strateškem svetu Svetovalnega središča Ljubljana. Poročilo pošljemo Andragoškemu centru Slovenije. Kratek povzetek spremljanj kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO za leto 2021 ter načrt za leto 2022 si lahko ogledate tukaj.

V letnem poročilu CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti na letni ravni ovrednotimo rezultate spremljanja kakovosti celotne dejavnosti CDI Univerzum. Poglavje o kakovosti je del Poslovnega poročila. Poročilo obravnava in sprejme svet zavoda.

Za nadaljnji razvoj kakovosti smo v letošnjem letu izpeljevali naslednje aktivnosti na naslednjih področjih:

 • samoevalvacija,
 • redno spremljanje kakovosti,
 • zeleni znak kakovosti,
 • usposabljanje za kakovost,
 • ekspertna zunanja evalvacija,
 • posebne aktivnosti za kakovost izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • spremljanje kakovosti v svetovalnem središču po modelu ISIO,
 • drugo načrtno delo za razvoj kakovosti,
 • komisija za kakovost,
 • svetovalka za kakovost.

Povzetek Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti si lahko ogledate tukaj ter letni načrt spremljanja kakovosti za leto 2022.

2.   Notranje poglobljeno spremljanje – poglobljena samoevalvacija
Samoevalvacija je poglobljen in sistematičen postopek, ki ga opravimo v triletnem ciklu za področje izobraževanja ter svetovanja. Izberemo področje ter kazalnike samoevalvacije, po pripravljenem  samoevalvacijskem načrtu izpeljemo poglobljeno analizo. Na podlagi tega pripravimo samoevalvacijsko poročilo. Na podlagi ugotovitev zapišemo akcijski načrt za vpeljavo izboljšav, le-te vpeljemo v zadnjem letu.

Samoevalvacija na področju izobraževalne dejavnosti

Prvo leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2021/2022

V letošnjem letu smo pričeli s triletnim ciklom samoevalvacije na področju izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe na področju izpeljave e-izobraževanja. Cilji so: razvoj metod izobraževanja na daljavo. Želeli smo ugotoviti, kje smo sedaj in kako naprej v prihodnosti. Pripravili bomo samoevalvacijski načrt

Komisija za kakovost je izbrala področje, podpodročje in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji.

Izbrani so bili:

 1. Področje: Izpeljava izobraževanja

Podpodročje: Učni viri

Kazalnik kakovosti 1: Vrste učnih virov

Standard kakovosti:  Učitelji ali mentorji in udeleženci v izobraževanju uporabljajo različne učne vire

Kazalnik kakovosti 2: Didaktične značilnosti učnih virov

Standard kakovosti: Učni viri, ki jih organizacija, ki izobražuje odrasle, ponuja odraslim udeležencem, so ustrezni z vidika značilnosti izobraževanja odraslih.

Načrtovani  kazalniki: v šolskem letu 2022/2023 bomo:

 • izdelali samoevalvacijski načrt

Izbira področja samoevalvacije, izvedba fokusne skupine zaposleni/organizatorji, izdelava anketnega vprašalnika za učitelje, anketiranje učiteljev, izvedba fokusne skupine za učitelje po strokovnih aktivih (julij 2022) , izdelava anketnega vprašalnika za udeležence, anketiranje udeležencev, prav tako smo pregledali standarde kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo oz. na kombiniran način.

Zaposleni so dejavno sodelovali pri fokusni skupini na temo vrste in didaktične značilnosti gradiv.  Zaposlene smo razdelili v dve fokusni skupini na temo.  V ta namen je bilo izvedeno srečanje zaposlenih

26.5. 2022. Učitelji so dejavno sodelovali v strokovnih aktivih na srečanju andragoškega zbora 5.7. 2022.

Prav tako smo prejeli odgovore na anketna vprašalnika s strani udeležencev in učiteljev.

Drugo leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2022/2023

Načrtovani  kazalniki: v šolskem letu 2022/2023 bomo:

 • izdelali samoevalvacijsko poročilo
 • izdelali akcijski načrt za razvoj kakovosti
 • obravnava na andragoškem zboru
 • obravnava na svetu zavoda

Pripravili bomo pisne interpretacije in jih zapisali v samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila bomo objavili tudi na domači spletni strani pod zavihkom kakovost. Izpeljane razprave o samoevalvacijskem poročilu na andragoškem zboru in na svetu zavoda. V razpravah bomo  zbrali predloge o možnih in potrebnih spremembah pri ravnanju na izbranem podpodročju. Komisija za kakovost bo pripravila predloge in oblikovala akcijski načrt za razvoj kakovosti, ki ga bomo izvajali v  letu 2023/2024.

Tretje leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2023/2024

V šolskem letu 2023/2024 bomo nastopili 3. leto cikla samoevalvacije. Na podlagi samoevalvacijskega načrta, samoevalvacijskega poročila ter predlogov iz razprav akcijski načrt za razvoj kakovosti, bomo izvajali izboljšave v tem obdobju. Rezultate vpeljanih sprememb bomo redno spremljali ter ovrednotili ob zaključku šolskega leta. Rezultate bomo zapisali v Poročilo komisije za kakovost ter izvedli razpravo na andragoškem zboru.

Samoevalvacija na področju svetovalne dejavnosti

V letu 2017 smo opravili samoevalvacijo svetovanja po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih z namenom ovrednotenja rezultatov svetovalne dejavnosti. Pri standardu kakovosti (8.2) evalviramo dva kazalnika, in sicer: 8.2.1 zadovoljstvo strank in 8.2.2 prispevek svetovalnega središča k rešitvi svetovančevega problema. V letu 2018, 2019 in 2020  smo z akcijskim načrtom vpeljevali izboljšave, kajti analiza anketnih vprašalnikov v letu 2018  je pokazala, da so stranke Svetovalnega središča Ljubljana – LUR in  projekta svetovanje zaposlenim na splošno zadovoljne s storitvami svetovanja. Izkušnjo z svetovanjem so ocenile dokaj pozitivno. Pri rezultatih svetovanja pa so vrednosti nižje v primerjavi z izkušnjo svetovanja. Zato smo v namenili v svetovalnem procesu več pozornosti motiviranju svetovancev ter bolj jasnemu zastavljanju korakov do cilja ter opredelitvi, kaj je cilj svetovanja med svetovalnim procesom. Za cilj smo si zadali: uporabo različnih svetovalnih pripomočkov ter več svetovalni storitve s področja zaposlitev/kariernega svetovanja.

 • Svetovanje v izobraževanju odraslih v okviru javne službe:

o             Raba pripomočkov pri svetovanju: ugotovitve iz podatkov za leto 2021: raba pripomočkov pri vseh obravnavah v letu 2021 v 95% vseh obravnav, pri svetovalni obravnavi so bili pripomočki uporabljeni v 75%, največ pripomočkov je osebni izobraževalni načrt (33%), Europass življenjepis (14%), drugo (13%): vprašalnik za samooceno kompetenc, kako se učimo, vzorčni test iz slovenščine. Pri obravnavi vrednotenja so bili pripomočki uporabljeni v  154%, Najpogosteje uporabljeni pripomoček pogovor, intervju (42%), uvrstitveni test slovenščina (17%), portfolio (16%).

o             število 1. obravnav vrednotenja 28%  vseh 1. obravnav, število ponovnih obravnav vrednotenja predstavlja  25% vseh obravnav, dosegli in presegli smo zastavljeni cilj ( 12-15% vseh svetovalnih obravnav).

o             vsebina svetovanja pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja v letu 2021: _46__% za teme na področju učenje učenja (usposabljanje za razvijanje različnih kompetenc (kompetence učenje učenja, razvoja in načrtovanje kariere ipd., načrtovanje in organizacija izobraževanja in učenja, podpora, odpravljanje različnih ovir), __15__% za pridobitev izobrazbe na višji stopnji,  __15%__ načrtovanje in razvoj kariere. Vsebina svetovanja pri samostojnem učenju v letu 2021: _27%_ predstavlja usmerjanje učnega procesa, _17%_ načrtovanje in spremljanje individualnega učenja odraslih, _13%_svetovanje pri uporabi učnih virov;

o             spremljali smo  način svetovanja: pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja v letu 2021__53%__% svetovanj je bilo izvedenih osebno, _28%__ po telefonu, 9% predstavlja klicanje strank, 7% preko spletnih orodij ter 4% preko elektronske pošte. Ugotavljamo, da v letu 2021 nismo uporabljali v večji meri spletnega orodja. Spremljali smo  način svetovanja: pri samostojnem učenju v letu 2021: __57%__% svetovanj je bilo izvedenih osebno, _24%__ po telefonu, __10%__ preko elektronske pošte, 9% preko spletnih orodij.  Ugotavljamo, da v letu 2021 nismo uporabljali v večji meri spletnega orodja.

 

ESS projekt svetovanje zaposlenim za CDI Univerzum:

 • Raba pripomočkov pri svetovanju: ugotovitve iz primerjave podatkov za leto 2020 in 2021: raba pripomočkov pri vseh obravnavah v letu 2021 v 91% vseh obravnav, kar je enak odstotek kot v letu 2020, pri svetovalni obravnavi so bili pripomočki uporabljeni v 79%, , kar je za 21% manj (v letu 2020 – 100_%), največ pripomočkov je pod drugo (18%): vzorčni test iz znanja slovenščine, vprašalnik čustvene inteligentnosti, priprava na preverjanje znanja, na teste (17%), pripomočki za ugotavljanje učnih stilov in učnih tipov (17%), osebni izobraževalni načrt (14%), Europass življenjepis (10%);
 • pri obravnavi vrednotenja so bili pripomočki uporabljeni v 123%, kar je nekoliko več (v letu 2020 – __112%). Najpogosteje uporabljeni pripomoček uvrstitveni test slovenščina (39%), pogovor intervju (37%) ter drugo (13%).
 • število 1. obravnav vrednotenja 24% vseh 1. obravnav, število ponovnih obravnav vrednotenja predstavlja 26% vseh obravnav. Dosegli in presegli smo zastavljeni cilj ( 12-15% vseh svetovalnih obravnav).
 • Spremljali smo podatke o vsebini svetovanja: __39__% za neformalne oblike izobraževanj za delo, poklic _22__% svetovanj je bilo namenjenih svetovanju za osebni razvoj, __16__% za pridobitev izobrazbe na višji stopnji, __4%__ načrtovanje in razvoj kariere, __3%__ prekvalifikacija, __6__% za teme na področju učenje učenja, _11%__drugo. Pod to kategorijo je vsebina svetovanja za vključitev v preverjanje znanja slovenščine za tujce.
 • Spremljali smo način svetovanja: _73__% svetovanj je bilo izvedenih osebno, _25__% po telefonu. V zelo majhnem deležu smo svetovanje izpeljali po e-pošti (1%). Odstotek svetovanj v živo je v primerjavi s preteklim letom nižji za 9%, odstotek svetovanj preko telefona se je dvignil za 7%.  Ugotavljamo, da v letu 2021 nismo uporabljali v večji meri spletnega orodja.

Spremljanje po modelu ISIO je v letu 2021 potekalo v skladu z Načrtom spremljanja posameznih področij, standardov kakovosti, kazalnikov ter meril, določenih z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2021, ki ga je za vse organizacije, ki izvajamo svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba pripravil Andragoški center Slovenije v aprilu 2021.

 

PODROČJA, KI SO PREDMET SPREMLJANJA  STANDARDI, KI SO PREDMET SPREMLJANJA

Svetovalni proces  

Standard 3: Organizacija zagotavlja izvajanje celostnega svetovalnega procesa, utemeljenega na strokovnih spoznanjih. Standard dosegamo v celoti, saj smo izvedli celosten, poglobljen svetovalni proces v vseh fazah ter ga izvedli z različnimi pripomočki.

 

Standard 4: Organizacija zagotavlja dostopnost, prilagodljivost in prožnost izvajanja svetovalnega procesa. Standard dosegamo v celoti. V letu 2022 smo bili dostopni tako v živo kot po telefonu ter preko spletnih orodij, v manjši meri pa smo to svetovalno delo izvajali v obliki mobilne svetovalne službe. Okrepili smo prisotnost na družbenih omrežjih ter mreženje s partnerskimi organizacijami. Predlogi za leto 2022:

– več svetovanja v obliki mobilne službe na različnih ustanovah, v podjetjih, knjižnicah…,

– v letu 2022 se projekt svetovanja zaposlenim zaključuje je naš namen je, da ohranimo dobre stike z delodajalci, s katerimi smo v času trajanja projekta spletli pomembne vezi.

Svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja

 Standard 1: Svetovalec daje celostno strokovno podporo odraslemu, ki se namerava vključiti v izobraževanje na novo ali nadaljevati že začeto izobraževanje. Standard dosegamo, saj smo svetovali za vključitev v različne oblike izobraževanj, pri tem smo uporabili različne pripomočke.

Predlogi za leto 2022:

 • raba pripomočkov, ki zagotavlja kakovostno svetovanje in ki so že na voljo,
 • praksa je pokazala potrebo po pripomočkih s področja dobrih odnosov, preprečevanja konfliktov in komunikacije v širšem smislu,

Standard 2: Svetovalec daje celostno strokovno podporo odraslemu pri načrtovanju in razvoju kariere. Tega ne dosegamo v celoti. Izvajali smo svetovanje za načrtovanje in razvoj kariere. V svetovalni dejavnosti v okviru javne službe smo uporabili nekatere pripomočke, v svetovanju zaposlenim pa so bili uporabljeni ti pripomočki v večji meri.

Predlogi za leto 2022:

– pregled in raba pripomočkov za načrtovanje in razvoj kariere.

Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti    Standard 1:  Svetovalec daje celostno strokovno podporo odraslemu pri vključitvi v postopek ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti. Ta standard izpolnjujemo v celoti, saj je v javni službi število 1. obravnav vrednotenja 24%  vseh 1. obravnav, število ponovnih obravnav vrednotenja predstavlja 26% vseh obravnav. Število obravnav vrednotenja se je povečalo za 17% v primerjavi s preteklim obdobjem. Uporabljali smo različne pripomočke in metode za ugotavljanje in dokumentiranje predhodno pridobljenega znanja, v manjši meri smo izdelali potrdilo o vrednotenju.

V svetovanju zaposlenim je število 1. obravnav vrednotenja 37% vseh 1. obravnav, število ponovnih obravnav vrednotenja predstavlja 34% vseh obravnav. V  večji meri smo uporabljali tudi pisni zapis povratne informacije.

Predlogi za leto 2022:

– zapis povratnih informacij pri ovrednotenju predhodno pridobljenega znanja.

Rezultati

                Standard 1: Organizacija spremlja in evalvira rezultate svetovalne dejavnosti.

Ta standard dosegamo v celoti. Izvedli  smo 1692:14 ur neposrednega svetovalnega dela ali 52,24% realiziranih ur, v okviru informiranja je bilo izvedenih 242:39 ur ali 7,49% realiziranih ur.

Izvedli smo  95% storitev svetovanja in 5% storitev nasvetovanja v obsegu 1692:14 ur , kar je 52% neposrednega svetovalnega dela ter  informiranje v obsegu 242:39 ur, kar predstavlja 7,49% realiziranih ur.

Po podatkih glede ranljivih ciljnih skupin smo svetovali: pri dejavnosti svetovanje pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja ter pri ugotavljanju in dokumentiranju: brezposelnim osebam (48% – več podkategorij skupaj), priseljencem/migrantom (24%), osipnikom ter mlajšim, ki zgodaj opustijo šolanje (17%) ter ostalim ranljivim skupinam (5%), samo 6% svetovancev ne spada pod to kategorijo.

Pri svetovanju zaposlenim: smo od 418 oseb, ki so prišle na svetovanje svetovali 220 osebam oz.53% z nižjo izobrazbo (največ V. stopnje), 74 migrantom (18% glede na N: 418), 5 invalidnih oseb (1% glede na N: 418),  0 pod kategorijo druge prikrajšane osebe –  skupaj 79 ranljivim osebam oz. 19%. Svetovali smo 209 osebam oz. 50% oseb starosti 45+.

Ugotavljamo, da smo svetovali vsaj 50% ali več  in več ranljivim ciljnim skupinam.

Spremljanje svetovalne dejavnosti je v letu 2021 potekalo za dve področji svetovalne dejavnosti:

 1. Svetovanje pri vključevanju v in nadaljevanju izobraževanja ter
 2. Svetovanje pri ugotavljanju in dokumentiranju.

Za obe področji pa je spremljanje potekalo za svetovalno dejavnost, ki se izvaja kot javna služba (v nadaljevanju svetovanje v javni službi), in za dejavnost po projektu ESS Svetovanje zaposlenim.

 

Samoevalvacija

Prvo leto triletnega cikla samoevalvacije 2021/22

V letošnjem letu smo pričeli s triletnim ciklom samoevalvacije na področju podpornih dejavnosti. Cilji so: želimo okrepiti sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Želimo ugotoviti, kje smo sedaj in kako naprej v prihodnosti. Pripravili bomo samoevalvacijski načrt.

Komisija za kakovost je izbrala področje  in kazalnike, ki jih bomo poglobljeno presojali v samoevalvaciji.

Izbrano je:

 1. Področje: Potencialni svetovanci (ciljne skupine)

Kazalnik kakovosti: Aktivni načini za pridobivanje svetovancev

Standard kakovosti:  Svetovalno središče si prizadeva za povečevanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe.

Merila:

 1. Svetovalno središče opravi vsaj tri dejavnosti informiranja in svetovanja na leto zunaj sedeža svetovalnih središč in dislokacij.
 2. Svetovalno središče opravi vsaj eno promocijsko dejavnost na leto, ki je posebej usmerjena v pridobivanje svetovancev.

Načrtovani  kazalniki: v šolskem letu 2021/2022 bomo:

 • izdelali samoevalvacijski načrt

Drugo leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2022/2023

Načrtovani  kazalniki: v šolskem letu 2022/2023 bomo:

 • izdelali samoevalvacijsko poročilo
 • izdelali akcijski načrt za razvoj kakovosti
 • obravnava na andragoškem zboru
 • obravnava na svetu zavoda

Pripravili bomo pisne interpretacije in jih zapisali v samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila bomo objavili tudi na domači spletni strani pod zavihkom kakovost. Izpeljane razprave o samoevalvacijskem poročilu na andragoškem zboru in na svetu zavoda. V razpravah bomo  zbrali predloge o možnih in potrebnih spremembah pri ravnanju na izbranem podpodročju. Komisija za kakovost bo pripravila predloge in oblikovala akcijski načrt za razvoj kakovosti, ki ga bomo izvajali v  letu 2023/2024.

 

Tretje leto triletnega cikla samoevalvacije – šolsko leto 2023/2024

 V šolskem letu 2023/2024 bomo nastopili 3. leto cikla samoevalvacije. Na podlagi samoevalvacijskega načrta, samoevalvacijskega poročila ter predlogov iz razprav akcijski načrt za razvoj kakovosti, bomo izvajali izboljšave v tem obdobju. Rezultate vpeljanih sprememb bomo redno spremljali ter ovrednotili ob zaključku šolskega leta. Rezultate bomo zapisali v Poročilo komisije za kakovost ter v Poročilo o spremljanju, izvedli razpravo na andragoškem zboru.

POKI_zeleni

3. ZELENI ZNAK POKI je namenjen motiviranju in nagrajevanju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov, ki jim ni vseeno, kako opravljajo svoje delo, in so se zato pripravljeni nenehno učiti, preizkušati novosti, sistematično presojati učinke svojega dela ter vpeljevati ukrepe za razvijanje kakovosti. Predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Pravico do uporabe zelenega znaka smo si pridobili do 31.03. 2024

Uvajamo novosti se učimo in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate.

 

Vizija, poslanstvo vrednote

Listina kakovosti CDI Univerzum 2019

Izjava o kakovosti 2017

Standardi kakovosti CDI Univerzum

Sklep o imenovanju komisije za kakovost za šolsko leto 2020/2021

Pravilnik komisije za kakovost

Sklep o imenovanju svetovalca za kakovost

Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2021/2021

Poročilo o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja za šolsko leto 2021/2022

Povzetek  Letnega poročila CDI Univerzum o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti  za leto 2021

 

Dostopnost