O Univerzumu

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Umeščeno je v sistem izobraževanja in v zavest družbe. Skozi zgodovino je to področje doživljalo svoje vzpone in padce, vendar je bilo ves čas prisotno in je oblikovalo družbeno resničnost.

Področje ureja Zakon o izobraževanju odraslih (UL 110/2006, uradno prečiščeno besedilo), ki je bil dobra podlaga za razvojni vzpon tega področja.

Za Slovenijo, ki je članica Evropske unije od leta 2004, so značilne podobne razvojne spremembe in izzivi kot za večino drugih držav članic. Leta 2004 je bil v Parlamentu sprejet nacionalni program izobraževanja odraslih pod naslovom Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2030 (ReNPIO).

Za novo obdobje do leta 2015 si je Slovenija postavila ključne cilje glede na strategijo izobraževanja in vseživljenjskega učenja v Evropski uniji, ki je zajeta v splošnem cilju – povečati stopnjo udeležbe v procesu izobraževanja odraslih. Izobraževanje odraslih tako postaja nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oz. razvojna nujnost.

Z ustanavljanjem razvojnih služb, strokovnih organov in organizacij za izobraževanje odraslih, z organiziranim in stalnim obveščanjem javnosti, s promocijo vseživljenjskega učenja ter z drugimi razvojnimi spodbudami je Slovenija ohranila sistem izobraževanja odraslih tudi v tranzicijskih razmerah.

Center za dopisno izobraževanje UNIVERZUM ves čas sledi strategiji izobraževanja odraslih in v svoji ponudbi združuje različne oblike izobraževanja:
• Formalno izobraževanje ( osnovna šola za odrasle, srednješolsko izobraževanje)
• Neformalno izobraževanje (različne oblike)
• Razvojni projekti na področju izobraževanja odraslih
• Svetovanje

CDI Univerzum sodeluje z organizacijami, ki vzpodbujajo izobraževanje odraslih: Andragoški center Slovenije, Center za informiranje in poklicno svetovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in drugimi.
Naše vodilo pri delu: CDI UNIVERZUM – HIŠA ZNANJA IN ISKANJA NOVIH PRILOŽNOSTI.

Za razvojno delo in kakovost našega izobraževanja smo pridobili znak kakovost na področju izobraževanja odraslih.

Na poti izobraževanja Vam želimo uspešne korake skupaj z nami.

CDI Univerzum
direktor Sašo Skočir univ. dipl. inž. teh. prom.

Dostopnost