Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

 Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?

 • Javno veljavna, priznana usposobljenost za določeno delovno področje, za katero pridobite certifikat.
 • Certifikat je hiter in dokaj enostaven način pridobitve javno veljavnega dokumenta, s katerim dokazujemo usposobljenost za opravljanje poklica, zato pripomore tudi k povečevanju mobilnosti in nam pomaga graditi poklicno kariero.
 • S certifikatom lahko dokažemo, da smo usposobljeni za opravljanje poklica in da je to pred delodajalcem preverila za to usposobljena komisija.
 • Delodajalci dobijo jasno predstavo o znanjih kandidata za delovno mesto in zato lahko služi tudi kot orientacija za nagrajevanje.
 • Vsebino določa poklicni standard ter katalog strokovnih znanj in spretnosti.

Prednosti pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije

 • Omogoča  dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica.
 • Omogoča  razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se priznajo rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo skozi vse življenje.
 • Kandidat lažje prehaja iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina.
 • Kandidat je na trgu dela konkurenčnejši, tako v Sloveniji kot v državah EU.
 • Kandidat lahko napreduje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del.
 • Kandidat pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja.
 • Omogoča večjo socialno vključenost in motivacijo za nadaljnje izobraževanje.
 • Poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

Kako pridobim nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)?

 1.  Izbira ustrezne NPK (na spletnih straneh Nacionalna poklicna kvalifikacija, Center za poklicno RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center). Poiščemo izvajalca za preverjanje in potrjevanje NPK. Pri tem vam lahko pomaga tudi svetovalec za NPK.
 2. Svetovalec  pri izvajalcu vas vodi čez postopek priprave osebne zbirne mape, ki vsebuje: predstavitev kandidata (življenjepis in javno veljavna spričevala), delovne izkušnje (d. knjižica, pogodbe o zaposlitvi), izobraževanja in usposabljanja (potrdila  – vsebina in trajanje), reference (izdelek, priporočilo delodajalca).
 3. Vrednotenje, preverjanje prijav:  komisija po kriterijih, opisanih v katalogu strokovnih znanj in spretnosti, ovrednoti  osebno zbirno mapo in se na osnovi te ocene odloči ali kandidatu poklicno kvalifikacijo podeli, oz. ga napoti na preverjanje tistega dela, poklicnih standardov, ki jih kandidat ni dokazal.
 4. Sledi potrjevanje NPK ali izvedba preverjanja.
 5. Izdaja certifikatov.

Usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije izvajamo tudi usposabljanja, vendar le-ta niso vedno pogoj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

Opisi nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

Več informacij na:

CDI Univerzum: www.cdi-univerzum.si

Nacionalna poklicna kvalifikacija: www.npk.si

Nacionalno informacijsko središče:  www.nrpslo.org

Državni izpitni center: www.ric.si

 

Povezava na: Programi NPK

Dostopnost