Formalno izobraževanje

Programi za pridobitev formalne izobrazbe odraslih – programi srednješolskega izobraževanja

Ponosni smo, da imamo v šolskem letu 2022/23 ponovno ZLATO MATURANTKO.

Odrasli se lahko vključijo v programe srednješolskega izobraževanja, če izpolnjujejo pogoje glede predhodne izobrazbe predpisanih za vključitev. Oseba, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle, pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih.

Pogoji za posamezne programe izobraževanja so opredeljeni pri njihovem opisu.

Splošno izobraževanje

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

 

SPLOŠNA IN STROKOVNA GIMNAZIJA

 

POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO TER POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

 
Ponudba formalnega izobraževanja CDI Univerzum

Lestvica formalnih programov

Pogoji za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe 

Srednjo izobrazbo si je mogoče pridobiti z:
  • opravljeno splošno maturo,
  • srednjo strokovno izobrazbo z opravljeno poklicno maturo,
  • nižjo oziroma srednjo poklicno izobrazbo pa z opravljenim zaključnim izpitom

Opravljanje splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita urejajo pravilniki.

Zaključni izpit

Pri zaključnem izpitu se preverja jezikovno znanje, ki si ga je dijak pridobil pri pouku slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika) ter celovita praktična poklicna usposobljenost; dijak jo dokaže tako, da naredi izdelek ali opravi storitev. Hkrati mora pokazati, da zna ob tem uporabiti pridobljeno strokovno-teoretično znanje.

Poklicna matura

Po Zakonu o maturi opravljajo kandidati, ki se izobražujejo po programih srednjega strokovnega izobraževanja, programih poklicno-tehniškega izobraževanja ter programih poklicnega tečaja, ob zaključku izobraževanja poklicno maturo.
Zakon določa, da se poklicna matura opravlja iz štirih predmetov.

Predmeti skupnega dela poklicne mature so:
  • slovenščina in
  • temeljni strokovno-teoretični predmet.

Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature namesto slovenščine italijanščina, na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino.

Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate.
Predmeti izbirnega dela poklicne mature so :

  • matematika ali tuji jezik ali drugi jezik na narodno mešanem območju ter
  • četrti predmet (kot izdelek oz. storitev z zagovorom).

Znanje, ki se ocenjuje pri poklicni maturi, ter načini ocenjevanja so določeni v predmetnih izpitnih katalogih.

Splošna matura

Splošna matura je po končanem izobraževanju v gimnaziji izpit, s katerim se pridobi srednja izobrazba.
Hitrejša pot do V. stopnje
Splošno maturo lahko opravljajo tudi kandidati, ki so v letu, ko opravljajo splošno maturo stari 21 let ali več in nimajo dokončane V. stopnje.
Splošno maturo se opravlja iz petih predmetov.

Obvezni maturitetni predmeti so:
  • slovenščina,
  • tuj jezik in
  • matematika.

Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela splošne mature namesto slovenščine italijanščina, na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino.

Obvezni maturitetni predmeti omogočajo pridobiti znanje, pomembno za študij na univerzi. Izpit iz tujega jezika in matematike lahko kandidat opravlja na osnovni ali višji zahtevnostni ravni.

Pri izbirnih maturitetnih predmetih si je mogoče pridobiti znanje, ki je pomembno za nadaljevanje posameznega univerzitetnega študija. Kandidat si ob upoštevanju pravil izbere dva izbirna predmeta, lahko pa tudi tretjega (šesti predmet pri splošni maturi). Znanje, ki se ocenjuje pri splošni maturi, ter oblike ocenjevanja so določeni v predmetnih izpitnih katalogih.

Dostopnost